Regulamin Konkursów

I. Po­sta­no­wie­nia ogólne

1. Or­ga­ni­za­to­rem kon­kursu jest wy­dawca bloga IT Tech Blog (da­lej “Organizator”).

2. Ter­min kon­kursu jest okre­ślony na stro­nie opi­so­wej kon­kursu.

3. In­for­ma­cje na te­mat Kon­kursu do­stępne są na stro­nie in­ter­ne­to­wej Organizatora.

4. Kon­kurs do­stępny jest na ca­łym te­ry­to­rium Rzecz­po­spo­li­tej Polskiej.

5. Przed­mio­tem Kon­kursu jest wy­ło­nie­nie osoby, któ­rej od­po­wiedź na py­ta­nia kon­kur­sowe zo­sta­nie uznane przez organizatora za najciekawsze.

6. Z powodów od nas nie­za­leż­nych, za­strze­gamy sobie prawo do za­koń­cze­nia konkursu przed czasem, przedłużenia lub jego cał­ko­wi­tego wycofania!

II. Uczest­nicy Konkursu

1. Uczest­ni­kiem Kon­kursu może być każda osoba fi­zyczna, z wy­jąt­kiem pra­cow­ni­ków oraz współ­pra­cow­ni­ków Or­ga­ni­za­tora oraz człon­ków ich rodzin.

2. W Kon­kur­sie sa­mo­dziel­nie mogą uczest­ni­czyć tylko osoby peł­no­let­nie. Osoby nie­peł­no­let­nie biorą udział w Kon­kur­sie za zgodą ro­dzi­ców lub opie­ku­nów praw­nych, któ­rzy od­bie­rają na­grody w ich imieniu.

3. Wy­sy­ła­jąc od­po­wiedź w kon­kur­sie Uczest­nicy wy­ra­żają zgodę na za­sady Kon­kursu i ak­cep­tują ni­niej­szy Regulamin.

4. Re­gu­la­min kon­kursu do­stępny jest w sie­dzi­bie Or­ga­ni­za­tora Kon­kursu oraz na stro­nie in­ter­ne­to­wej konkursu.

III. Za­sady Konkursu

1. Wa­run­kiem uczest­nic­twa w Kon­kur­sie jest udzie­le­nie od­po­wie­dzi na py­ta­nie opi­sowe bądź speł­nie­nie in­nych wy­mo­gów opi­sa­nych w warunkach na podstronie danego konkursu.

2. Je­den Uczest­nik może wziąć udział w kon­kur­sie tylko je­den raz, chyba że wpis konkursu stanowi inaczej.

IV. Wy­bór Zwycięzców.

1. Wy­ło­nie­nie zwy­cięz­ców Kon­kursu bę­dzie miało miej­sce w sie­dzi­bie Or­ga­ni­za­tora Kon­kursu nie póź­niej niż 7 dni od za­koń­cze­niu Konkursu.

2. Zwy­cięz­cami Kon­kursu zo­sta­nie jedna osoba bądź osoby, któ­rych od­po­wiedź na py­ta­nie opisowe uznane zo­sta­nie za naj­lep­sze, a wyłonione przez głosowanie lub bezpośredni wybór.

3. Wy­ła­nia­jąc zwy­cięzce Ko­mi­sja Kon­kur­sowa może kie­ro­wać się bę­dzie ilością zdobytych głosów w rankingu.

V. Na­grody

1. O przy­zna­niu na­grody/nagórd zwy­cięzca Kon­kursu zo­sta­nie po­wia­do­miony e-mailem na ad­res e-mail, który po­dał pod­czas wy­sy­ła­nia od­po­wie­dzi na py­ta­nie oraz odpowiednio na stronie konkursowej Organizatora. W przy­padku braku moż­li­wo­ści skon­tak­to­wa­nia się z osobą na­gro­dzoną w Kon­kur­sie, nie­ode­bra­nia przez nią na­grody/nagród lub w przy­padku nie speł­nie­nia wy­mo­gów po­da­nych w rozdz. II pkt. 1, 2, rozdz. III pkt. 1,2, Ko­mi­sja Kon­kur­sowa do­kona do­dat­ko­wego wy­boru, a na­groda prze­ka­zana zo­sta­nie oso­bie, wy­ło­nio­nej przez Ko­mi­sję Kon­kur­sową w do­dat­ko­wym wyborze. Jeśli nadal nie zostanie to spełnione, nagroda przepada a konkurs zostaje anulowany.

2. Uczest­nik ma prawo do otrzy­ma­nia tylko jed­nej na­grody, o któ­rych mowa powyżej.

3. Wa­run­kiem uzy­ska­nia prawa do na­grody jest prze­sła­nie ma­ilem przez zwy­cięzcę da­nych, umoż­li­wia­ją­cych jego iden­ty­fi­ka­cję obej­mu­ją­cych: imię, na­zwi­sko, ad­res za­miesz­ka­nia na te­ry­to­rium RP w ter­mi­nie do 3 dni od otrzy­ma­nia ma­ila z in­for­ma­cją o wygranej.

4. Na­grody nie pod­le­gają za­mia­nie na inną na­grodę lub na jej rów­no­war­tość pieniężną.

5. Zwy­cięzca nie może prze­nieść praw do przy­zna­nej mu na­grody na osoby trze­cie. Zwy­cięzca ma prawo zrzec się prawa do przy­zna­nej mu na­grody skła­da­jąc Or­ga­ni­za­to­rowi, sto­sowne oświad­cze­nie na piśmie.

6. Na­grody zo­staną prze­słane zwy­cięz­com przez Or­ga­ni­za­tora Pocztą Pol­ską lub pocztą ku­rier­ską na ad­res w Pol­sce wska­zany przez nich w e-mailu. Zwy­cięzca jest zo­bo­wią­zany pod­pi­sać do­ku­menty stwier­dza­jące od­biór nagród.

7. W wy­padku, gdy zwy­cięzcą zo­sta­nie osoba nie­peł­no­let­nia, na­groda wy­dana zo­sta­nie do rąk ro­dzi­ców lub opiekunów.

8. Zwy­cięzca traci prawo do na­grody, bez ja­kich­kol­wiek rosz­czeń lub żądań wo­bec Or­ga­ni­za­tora, je­żeli prze­ka­zane przez niego dane oso­bowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

9. Or­ga­ni­za­tor nie po­nosi od­po­wie­dzial­no­ści za wady fi­zyczne przy­zna­nych na­gród. Wszel­kie rosz­cze­nia z ty­tułu wska­za­nych wad na­leży kie­ro­wać do ich producentów.

VI. Dane uczestników

1. Udział w Kon­kur­sie jest rów­no­znaczny z wy­ra­że­niem przez Uczest­ni­ków Kon­kursu zgody na prze­twa­rza­nie przez Or­ga­ni­za­tora ich da­nych oso­bo­wych w ce­lach mar­ke­tin­go­wych, w tym na wy­sy­ła­nie in­for­ma­cji han­dlo­wych drogą elektroniczną.

2. Uczest­ni­kowi Kon­kursu przy­słu­guje prawo do wglądu do prze­ka­za­nych da­nych oso­bo­wych, ich po­pra­wie­nia lub usunięcia.

3. Ak­cep­ta­cja re­gu­la­minu jest jed­no­znaczna ze zgodą na prze­twa­rza­nie przez Or­ga­ni­za­tora Kon­kursu da­nych oso­bo­wych w celu prze­pro­wa­dze­nia Konkursu.

4. Uczest­nicy wy­ra­żają zgodę na za­miesz­cze­nie ich imie­nia i na­zwi­ska oraz miej­sco­wo­ści za­miesz­ka­nia w ty­tu­łach grupy ittechblog.pl w przy­padku, gdy zo­staną oni zwy­cięz­cami i Konkursu.

5. Uczest­nicy wy­ra­żają zgodę na pełne wy­ko­rzy­sta­nie przez Or­ga­ni­za­tora prze­sła­nych w ra­mach ni­niej­szego kon­kursu wy­po­wie­dzi. Uczest­nicy wy­peł­nia­jąc for­mu­larz kon­kur­sowy wy­raża zgodę na prze­twa­rza­nie da­nych za­war­tych w for­mu­la­rzu w ce­lach mar­ke­tin­go­wych i in­for­ma­cyj­nych, w tym w szcze­gól­no­ści wy­raża zgodę na otrzy­my­wa­nie ko­mu­ni­ka­tów lub in­for­ma­cji od Or­ga­ni­za­tora lub in­nych pod­mio­tów (za wie­dzą i wy­raź­nym przy­zwo­le­niem Or­ga­ni­za­tora) oraz in­for­ma­cji do­ty­czą­cych pro­duk­tów lub usług Or­ga­ni­za­tora jak i in­nych pod­mio­tów (za wie­dzą i wy­raź­nym przy­zwo­le­niem Or­ga­ni­za­tora). Zgoda ta do­ty­czy otrzy­my­wa­nia po­wyż­szych in­for­ma­cji lub ko­mu­ni­ka­tów za po­śred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej na ad­res poczty elek­tro­nicz­nej użyt­kow­nika ko­rzy­sta­ją­cego z usługi poczty elek­tro­nicz­nej, w tym także w for­mie za­łącz­nika do poczty elek­tro­nicz­nej. Cof­nie­cie tej zgody jest rów­no­znaczne z wy­co­fa­niem się Uczest­nika z konkursu.

VII. Re­kla­ma­cje

1. Prawo do skła­da­nia re­kla­ma­cji, w za­kre­sie nie­zgod­no­ści prze­pro­wa­dze­nia Kon­kursu z Re­gu­la­mi­nem, służy każ­demu Uczest­ni­kowi Kon­kursu w ciągu 3 dni od daty wy­ło­nie­nia jego zwycięzców.

2. Re­kla­ma­cja do­pusz­czalna jest w for­mie pi­sem­nej za­strze­żo­nej pod ry­go­rem nie­waż­no­ści skie­ro­wa­nej na ad­res Or­ga­ni­za­tora. Re­kla­ma­cja zo­sta­nie roz­pa­trzona przez Or­ga­ni­za­tora w ciągu 14 dni od otrzy­ma­nia. Po­wia­do­mie­nie o roz­strzy­gnię­ciu na­stąpi pocztą, na ad­res po­dany przez uczest­nika, skła­da­ją­cego reklamację.

VIII. Po­sta­no­wie­nia końcowe

1. Uczest­nicy ni­niej­szego Kon­kursu zo­bo­wią­zani są do prze­strze­ga­nia po­niż­szych zasad:

a) sto­so­wa­nia się do ogól­nie poj­mo­wa­nych za­sad fair play w grach i konkursach

b) nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nia usług do­da­nych do ce­lów sprzecz­nych z pra­wem lub do ce­lów nie­prze­wi­dzia­nych przez ope­ra­tora, Or­ga­ni­za­tora Kon­kursu lub twór­ców usług do­da­nych, w tym do ce­lów ko­mer­cyj­nych i politycznych

2. Re­gu­la­min ni­niej­szy jest je­dy­nym do­ku­men­tem okre­śla­ją­cym za­sady Konkursu.

3. Or­ga­ni­za­tor za­strzega so­bie prawo zmiany Re­gu­la­minu i/lub zasad konkursu w każ­dym cza­sie bez po­da­nia przyczyny.

4. W przypadku braku odpowiedzi przez 7 dni (licząc od ostatniej wiadomości) na trzy wiadomości e-mail wysłanych przez organizatora do zwycięzcy, nagroda przepada i przechodzi na organizatora.

5. W przypadku podania błędnego adresu na który nagroda została wysłana, a co za tym idzie jej zwrot do organizatora, nagroda przepada i przechodzi na organizatora.