Polska Cyfrowa Równych Szans – “Nie” dla wykluczenia cyfrowego

Postulujemy podjęcie, w partnerstwie władz publicznych i organizacji pozarządowych, a przy wsparciu sektora prywatnego, nowej, strategicznej inicjatywy: narodowego programu edukacji cyfrowej dorosłych Polaków pod hasłem “Polska cyfrowa równych szans”, realizowanego z myślą o potrzebach gospodarki wiedzy, o wyzwaniach starzejącego się społeczeństwa oraz o zapewnieniu szans rozwojowych wszystkim grupom wykluczenia społecznego poprzez ich e-integrację.

Polska Cyfrowa Równych Szans to akcja, mająca na celu uświadomienie rządzącym, że ponad 13 milionów Polaków nie posiada umiejętności korzystania z treści i usług internetu oraz podstawowej wiedzy o wykorzystaniu teleinformatyki w codziennym życiu i pracy. Ponad 1/3 Polaków to “analfabeci cyfrowi”. Największą ich grupę stanowią osoby po 50. roku życia. Organizatorzy akcji apelują do rządu by ten wdrożył program edukacji internetowej.

W apelu, który poprzeć można na Facebooku, czytamy:

Akcja ta jest inicjatywą koalicji “Miasta w Internecie” zawiązanej w czerwcu tego roku. W skierowanym wtedy do rządu memoriale przeczytać można m.in., że brak kompetencji cyfrowych jest jedną z głównych przyczyn niskiego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki oraz silnie oddziałującym czynnikiem zapóźnienia cywilizacyjnego sektora publicznego, a także systemu edukacji.

Pod akcją podpisali się m.in. przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego – Danuta Hübner oraz były premier Włodzimierz Cimoszewicz.

[ź] wyborcza.biz