Rozmowa z Joanną Nieminuszczy na temat SoSocial oraz social mediów

SoSocial to powstała w grudniu 2010 roku sieć reklamy an­ga­żu­ją­cej. Po­my­sło­dawcą nowej marki są Społeczności.pl (dawne biuro re­kla­mowe Fotka.pl) — sieć re­kla­mowa zrze­sza­jąca naj­więk­sze polskie serwisy spo­łecz­no­ściowe. Reklamy, którymi operuje SoSocial są bardzo zbliżone do tych, które przy­wy­kli­śmy widywać na Fa­ce­bo­oku. Okazuje się bowiem, że użyt­kow­nik chętnie wykonuje akcje jeśli reklama nie rzuca się w oczy i nie jest jedynie pustym sloganem. Z takich samych założeń wychodzą po­my­sło­dawcy SoSocial.

Re­kla­mo­daw­com, którzy chcą re­kla­mo­wać się za pomocą SoSocial za­pro­po­no­wano trzy typy an­ga­żu­ją­cych użyt­kow­nika działań promocyjnych:

  • Ankieta – umożliwia na przykład poznanie opinii konsumentów na temat produktu,
  • Dołączanie do grupy – format reklamowy kierujący użytkownika na specjalnie utworzoną stronę produktu. Odwiedzający stronę zostaje przypisany automatycznie do pewnej grupy powiązanej z produktem,
  • Wejście na profil – użytkownik zostaje natychmiast przeniesiony na profil marki czy produktu.

SoSocial dzia­ła­jąca w obrębie serwisów dzia­ła­ją­cych pod banderą Społeczności.pl dociera do użyt­kow­ni­ków stron takich jak De­mo­ty­wa­tory.pl, Fotka.pl, Gol­den­Line.pl, Zadane.pl czy Futbolowo.pl.
Do rozmowy na temat SoSocial oraz mediów spo­łecz­no­ścio­wych za­pro­si­łem Joannę Nie­mi­nusz­czy — Sales Director w firmie Społeczności.pl.

Łukasz Matusik: Za­cznijmy może od sieci Społeczności.pl. Pod koniec 2009 roku biuro re­kla­mo­we Fotka.pl prze­kształ­ciło się w sieć re­kla­mową ofe­ru­jącą reklamy w polskich sieciach spo­łecz­no­ścio­wych. Jak Społeczności.pl zostały przyjęte przez re­kla­mo­daw­ców i ob­ser­wa­to­rów przed­się­wzię­cia? Jestem ciekaw, jakie reakcje do­mi­no­wały zaraz po starcie.

Joanna Nie­mi­nusz­czy: Po­cząt­kowo pod­pi­sa­li­śmy umowę z takimi klu­czo­wymi ser­wi­sami jak Grono.net, Goldenline.pl oraz Demotywatory.pl. Serwisy te były z nami od początku po­wsta­nia sieci re­kla­mo­wej. Co do samej reakcji rynku to była ona bardziej niż po­zy­tywna. W końcu pojawił się na rynku podmiot, który posiadał wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w kam­pa­niach w social media. Re­kla­mo­dawca mógł w jednym miejscu za­pla­no­wać nie­stan­dar­dową kampanię re­kla­mową, która jed­no­cze­śnie była emi­to­wana w obrębie klu­czo­wych serwisów spo­łecz­no­ścio­wych w Polsce.

Re­kla­mo­dawcy od razu się na Was rzucili, czy może po­cze­kali i na spo­koj­nie prze­ana­li­zo­wali war­to­ścio­wość pro­mo­wa­nia się w takiej sieci?

Jako Biuro Reklamy Fotka.pl po­sia­da­li­śmy już grono stałych klientów, którzy po­sze­rzyli zakres swoich działań na inne serwisy. Co do analizy kosztów to na pewno były one również kluczowe — tak jak w przy­padku każdej kampanii re­kla­mo­wej. Sta­ra­li­śmy się oferować nie­stan­dar­dowa reklamę na ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych czyli dzia­ła­nia, które do tej pory nie były po­dej­mo­wane przez samą witrynę bądź sieć re­kla­mową sprze­da­jącą po­wierzch­nię w danym serwisie.

Przez rok sprze­da­wa­li­ście reklamę za pomocą Społeczności.pl oraz trzech modeli. Modele te to kliki, zasięg (pakiet PV) oraz reklama nie­stan­dar­dowa. W końcu wpa­dli­ście na pomysł stwo­rze­nia sieci re­kla­mo­wej podobnej do Facebook Ads. Wynikło to z potrzeb reklamodawców?

Zeszły rok upłynął dla branży social mediowej pod znakiem Fa­ce­bo­oka. Część re­kla­mo­daw­ców za­chły­snęła się moż­li­wo­ściami re­kla­mo­wymi serwisu, czego efektem było dużo błędnie prze­pro­wa­dzo­nych kampanii. Niemniej jednak Facebook Ads spotkały się z dużym za­in­te­re­so­wa­niem ze strony re­kla­mo­daw­ców, co widać w przy­cho­dach agencji social me­dio­wych. Po­sta­no­wi­li­śmy więc stworzyć na­rzę­dzie kie­ro­wane do agencji social media, które w łatwy sposób pozwoli na wy­ge­ne­ro­wa­nie do­dat­ko­wego ruchu na Fanpage. Jest to zupełnie odrębny produkt kie­ro­wany do agencji. Biuro Społeczności.pl nadal skupia się na wy­mie­nio­nych przez Ciebie pro­duk­tach — nie­stan­dar­dach, za­się­gach oraz klikach — tutaj sprze­da­jemy kom­plek­sową re­ali­za­cję kampanii re­kla­mo­wych. W przy­padku SoSocial udo­stęp­niamy tylko na­rzę­dzie dla agencji social media.

SoSocial istnieje dość krótko. Możesz jednak po­wie­dzieć, czy okazało się dobrym pomysłem?

Widząc za­in­te­re­so­wa­nie ze strony agencji social me­dio­wych jestem o tym prze­ko­nana. Właśnie ruszamy z in­au­gu­ra­cyj­nymi kam­pa­niami, więc pierwsze case study pojawią się „na dniach”.

Każdy może sko­rzy­stać z oferty SoSocial? Są jakieś ograniczenia?

SoSocial to produkt kie­ro­wany wy­łącz­nie do agencji re­kla­mo­wych. Dzieje się tak dlatego, że cały me­cha­nizm emi­to­wa­nia reklam jest sa­mo­ob­słu­gowy. Do jego obsługi po­trzebne jest do­świad­cze­nie oraz czas osoby, która od­po­wiada za kampanię- podobnie zresztą jak w przy­padku Facebook Ads.

Otar­li­śmy się o Facebook Ads. W jaki sposób chcecie prze­ko­nać polskie agencje do sko­rzy­sta­nia z Waszego na­rzę­dzia? Przecież Facebook Ads istnieją już jakiś czas, dostępne są case’y i pu­bli­ka­cje na ten temat. W Waszym przy­padku re­kla­mo­dawca musi niejako za­ry­zy­ko­wać. Mam rację?

Po pierwsze Facebook Ads ofe­ro­wane są w ramach jednego serwisu, u nas re­kla­mo­dawca będzie mógł uru­cho­mić taką kampanię na kilku ser­wi­sach naraz, mając do dys­po­zy­cji różne formaty oraz moż­li­wo­ści pre­cy­zyj­nego tar­ge­to­wa­nia. Po drugie re­kla­mo­dawcy będą w końcu zmuszeni szukać do­dat­ko­wego ruchu poza samym Fa­ce­bo­okiem, a nigdzie nie będzie to tak proste jak za pomocą SoSocial. Wy­star­czy mieć jedną linię kre­acyjną, by w szybkim czasie uru­cho­mić kampanię.

Jednak Polska to taki trochę nie­okieł­znany rynek. Wiele narzędzi, które przyj­mują się poza gra­ni­cami naszego państwa u nas nie mają prawa bytu. Idąc tym tropem można rzec, że re­kla­mo­dawcy muszą za­ry­zy­ko­wać i zaufać Wam.

Tak naprawdę nie nam tylko agencjom, które będą aktywnie sprze­da­wać ich usługi. Sam fakt, że nie jesteśmy Fa­ce­bo­okiem i nie eg­zy­stu­jemy w ame­ry­kań­skim usta­wo­daw­stwie nieco ułatwia z nami współ­pracę. Jesteśmy bardziej ela­styczni w dzia­ła­niach i polegamy na agen­cjach, które będą nam doradzać jak zmieniać ofertę pod klienta.

Zmieńmy nieco temat. Na fali Fa­ce­bo­oko­mani wiele firm zaczyna zakładać strony swoich marek na tym — bądź co bądź — naj­więk­szym serwisie spo­łecz­no­ścio­wym na świecie. Czy uważasz, że każdy w miarę moż­li­wo­ści powinien re­kla­mo­wać się i ko­mu­ni­ko­wać z fanami na Fa­ce­bo­oku? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?

Zde­cy­do­wa­nie tak. Facebook moim zdaniem nie jest modą; to kolejny przełom w szeroko pojętej ko­mu­ni­ka­cji mar­ke­tin­go­wej. Pytanie nie powinno brzmieć „czy” a raczej „jak”. Według mnie Facebook ma duże szanse przejąć więk­szość ruchu ze strony firmowej danej marki. Strona firmowa nie zniknie, za to będzie pełniła w przy­szło­ści jedynie funkcję wi­zy­tówki zaś cała ko­mu­ni­ka­cja z kon­su­men­tem prze­nie­sie się na Fa­ce­bo­oka. Kilka lat temu kra­jo­braz in­ter­netu zmieniło Google, dzisiaj jest to Facebook. Kiedyś mawiano, że „w Google być trzeba” — podobnie jest dzisiaj z Facebookiem.

Facebook przetrwa tak jak Google?

A Google przetrwa? :)

Tego nie wie nikt. A co z innymi spo­łecz­no­ściów­kami? Firmy często za­po­mi­nają o tym, że istnieją inne portale. Rzucają się na Fa­ce­bo­oka za­po­mi­na­jąc o tym, że fanów spotkać mogą także w innych miej­scach. Ktoś kiedyś po­wie­dział mi, że w końcu wszyscy prze­ko­nają się do Fa­ce­bo­oka — po co więc wy­cho­dzić poza tę sieć. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Należy być w jednym miejscu, czy za­trud­niać w firmie ludzi spra­wu­ją­cych pieczę nad po­szcze­gól­nymi serwisami?

Nie wszyscy prze­ko­nają się do Fa­ce­bo­oka, dlatego re­kla­mo­dawcy powinni myśleć również o innych miej­scach. Przy­kła­dowo Fotka.pl jest serwisem zupełnie innym od Fa­ce­bo­oka. Facebook nie jest w stanie za­spo­koić potrzeb wszyst­kich użyt­kow­ni­ków — zawsze będą istniały serwisy tematyczne.

W jaki kierunku Twoim zdaniem roz­wi­jają się serwisy spo­łecz­no­ściowe? Czy wy­od­ręb­niają się molochy, a u ich stóp wy­ra­stają te­ma­tyczne serwisy dla okre­ślo­nej grupy do­ce­lo­wej, czy może jest to po prostu dżungla i trudno prze­wi­dzieć co komu przy­pad­nie do gustu?

Według mnie serwisy spo­łecz­no­ściowe będą się coraz bardziej rozwijać wokół wybranej tematyki. Ogrom in­for­ma­cji w ma­in­stre­amo­wych ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych będzie sprawiał, że prze­staną być one źródłem dobrze spro­fi­lo­wa­nych in­for­ma­cji. Użyt­kow­nik będzie bardziej wy­ma­ga­jący, zacznie szukać treści do­pa­so­wa­nych do swoich in­dy­wi­du­al­nych potrzeb czy za­in­te­re­so­wań. Nie oznacza to, że duże serwisy spo­łecz­no­ściowe prze­staną istnieć. Nadal będą pełnić rolę ol­brzy­miego agre­ga­tora in­for­ma­cji. Duża rolę będą jednak od­gry­wały te­ma­tyczne serwisy spo­łecz­no­ściowe, z którymi będzie się iden­ty­fi­ko­wał użytkownik.

Dziękuję bardzo za rozmowę.