Microsoft Mobile Keyboard 5000 – w sam raz pod tablety

Ostatnio sporo tabletów się nazbierało w redakcji i jednak chciałoby się nie tylko pisać po ekranie, ale też i przy pomocy “jakiejś” klawiatury BT. Microsoft Mobile Keyboard 5000- Kla­wia­tura ta została spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wana właśnie z myślą o mo­bil­nych sprzę­tach, jednak jej zakup powinien rozważyć każdy, również ten „stacjonarny”.

Sam testuję ten sprzęt w dość nie­ty­po­wym po­łą­cze­niu … z iPadem. Kla­wia­tura nie ma naj­mniej­szych pro­ble­mów, a samo „pa­ro­wa­nie” prze­bie­gło szybko i bezproblemowo.

Kla­wia­tura jest dwu­ko­lo­rowa. MS zde­cy­do­wał się na nie­co­dzienne po­łą­cze­nie czerni z bielą. Jestem ciekaw, jak ten biały będzie wyglądał po roku użyt­ko­wa­nia. Wierzch, oprócz pla­sti­ko­wych klawiszy, wykonany jest z ramki szczot­ko­wego alu­mi­nium. Tutaj radzę uważać osobom, które noszą bi­żu­te­rię, zegarki, bran­so­letki, gdyż ramka przy nad­garstku jest mocno podatna na wszel­kiego typu za­ry­so­wa­nia i przez ładne szczot­ko­wane czarne alu­mi­nium będzie widać srebrne rysy. :/

Kla­wia­tura nie jest pod­świe­tlana i mamy tylko jedną kon­tro­lkę stanu baterii. Klawisze są de­li­kat­nie wygięte i cały układ idealnie pasuje do wie­lo­go­dzin­nych po­sie­dzeń. Kla­wia­tura leży płasko, nie ma żadnych podpórek z tyłu, ale jest lekko wy­pro­fi­lo­wana na pochyłą pracę z kątem na­chy­le­nia około 6 stopni, który jest podobno opty­malny. Zwróćcie uwagę, że klawisze nie są iden­tyczne, jeśli chodzi o wymiary. Środkowy blok, który jest bliżej dla obydwu rąk, jak klawisze G, H, B, N są większe od po­zo­sta­łych, co ma ułatwić bez­błędne pisanie. Tutaj mogę odnieść się do kla­wia­tury BT Apple, bo z taką miałem do czy­nie­nia na co dzień. Tutaj mamy zupełnie inne po­dej­ście. Wygięcie + zróż­ni­co­wa­nie wiel­ko­ści samych klawiszy. Parę miesięcy intensywnego użytkowania pokazują, iż taki układ się całkiem dobrze sprawdza, piszę szybciej niż na Apple’owskiej klawiaturze.

Jak już wspo­mi­na­łem, kla­wia­tura jest z ni­sko­pro­fi­lo­wymi kla­wi­szami. Ogólnie pracują bardzo cicho… oprócz spacji, która wydaje dźwięk jak te poczciwe kla­wia­tury z pierw­szych Pecetów ;). Z Przy­ci­sków mul­ti­me­dial­nych mamy +/- głośność i wy­ci­sze­nie (w pełni współ­pra­cują z iOS, a dzięki kla­wi­szowi Windows możemy uzyskać operacje kopiowania/wklejania). Bez fa­na­be­rii, solidna podstawa. Dzięki nie­prze­ła­do­wa­niu kla­wi­szami do­dat­ko­wymi mamy kom­pak­towe wymiary i opty­malne roz­pla­no­wa­nie układu, którego szybko możemy się nauczyć